Comuna Comana, cu sediul în Comana, Str. Șerban Cantacuzino, nr. 50, jud. Giurgiu, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectand prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Expert Rrom

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Comuna Comana

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15  al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

 • Studii: medii sau superioare
 • Vechimea în munca: 5 ani
 • Vechime în domeniul studiilor: 5 ani

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt.ActivităţiData
1.Publicarea anuntului18.07.2023
2.Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Comana cu sediul în Comana, Str. Șerban Cantacuzino, nr. 50, jud. Giurgiu.01.08.2023, ora 15.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs03.08.2023, ora 15.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor04.08.2023, ora 11.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor04.08.2023, ora 14.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor07.08.2023, ora 11.00
7.Susţinerea probei scrise09.08.2023, ora 10.00
8.Afişarea rezultatului probei scrise09.08.2023, ora 14.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise10.08.2023, ora 10.00
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor10.08.2023, ora 14.00
11.Susţinerea interviului11.08.2023, ora 10.00
12.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului11.08.2023, ora 15.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului16.08.2023, ora 10.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor16.08.2023, ora 13.00
15.Afişarea rezultatului final al concursului16.08.2023, ora 16.00

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Expert Rrom:

 • Constitutia Romaniei republicata;
 •  OUG nr. 57/2019- privind Codul administrativ
 • Legea 53/2003 Codul Muncii, cu completarile  si modificarile ulterioare,
 • Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;
 • Legea 416/2001privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii  sociale;

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Expert Rrom:

 • Titlul I- principii generale; Titlul II- Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale; Titlul III- Autoritatile publice- cap. V Administratia publica ( Constitutia Romaniei republicata)
 • Partea a III a  Administratia publica locala-  Titlul III, IV,V, – cap. 1,2,3,4. Legea 57/2019- Codul Administrativ
 • Titlul II- Contractul individual de munca (Legea 53/2003 – Codul Muncii)
 • Cap. II sectiunea1-4, cap. V sectiunea 1-4
 • Legea 416 in intregime
 • Cap. II (H.G. nr. 50/2011)
 • Legea nr. 116/2002 in intregime
 • Cap. I,II,III din HG nr. 1149/2002

            Informații suplimentare se pot obține de la sediul institutiei,  din str. Serban Cantacuzino, nr. 50, localitatea Comana, judetul Giurgiu, persoană de contact: Craciun Ion secretar general , avand numarul de telefon 0246/283114, la adresa de e-mail : comana.primaria@yahoo.com.

PRIMAR,
Enache Aurel Florian