COMUNA COMANA cu sediul în comuna Comana, sat Comana, str. Serban Cantacuzino, nr. 50, județul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de: administrator din cadrul Centrului de Zi al Comunei Comana, județul Giurgiu, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfășura la sediul instituției astfel:

 • Proba scrisă în data de 20.04.2022, ora 10.00 ,
 • Proba interviu în data de 21.04.2022, ora 10.00

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • studii superioare
 • vechime nu este cazul
 • cetățenie romana, cetatenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spațiului Economic European si domiciliul in Romania

Candidații vor depune dosarele de participare Ia concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a la sediul Primăriei comunei Comana, din str. Serban Cantacuzino, nr. 50, localitatea Comana, județul Giurgiu.

Relații suplimentare la sediul: : Primăriei comunei Comana, din str. Serban Cantacuzino, nr. 50, județul Giurgiu, birou secretariat, persoană de contact: Secretar General Crăciun Ion, telefon : 0246/283114, 0756166015, fax: 0246/283302.

Bibliografia pentru funcția contractuala vacanta de Administrator din cadrul Centrului de Zi – al Primăriei comunei Comana județul Giurgiu

este următoarea:

 1. Constituția Romanaiei;
 2. O.U.G. nr. 57/03 iulie 2019 privind Codul Administrativ;
 3. Legea 53/24 Ianuarie 2003 Codul Muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319/2006 a securității si sanatatii in munca, cu modificările si completările ulterioare;
 5. Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;
 6. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale.