Comuna Comana cu sediul în Comana, Str. Șerban Cantacuzino, nr. 50, jud. Giurgiu,
organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: consilier

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Compartiment Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Europene
Nerambursabile

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/
28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele
condiții generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1336/28.10.2022:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat
  parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii,
  republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
  adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz. alte condiții
  specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității
  naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni
  de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană
  candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu
  excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului
  de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășură activitatea de care s-a
  folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii
  ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind
  Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de
  exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008
  privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu
  modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției
contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:

Studii: Superioare

Vechimea în muncă: minimum 2 ani

Vechime în domeniul studiilor: minimum 2 ani

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține
următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a
  Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
  aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de
  nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
  unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
  postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată,
  care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către
  medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior
  derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni
  prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea ηι\ 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire
  la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor,
  precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului
  Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru
  posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice
  entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă,
  persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea
  fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT
LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr.
crt.
ActivitățiData si ora
1.Publicarea anunțului03.05.2023
2.Depunerea dosarelor de participare la concurs
la adresa: Comuna Comana cu sediul în Comana, Str. Șerban Cantacuzino, nr. 50, jud.
Giurgiu, până la data de:
17.05.2023
3.Selecția dosarelor de către membrii comisiei
de concurs
19.05.2023, ora 10.00
4.Afișarea rezultatelor selecției dosarelor22.05.2023, ora 10.00
5.Depunerea contestațiilor privind
rezultatele selecției dosarelor
23.05.2023, ora 09.00-13.00
6.Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor24.05.2023, ora 10.00
7.Susținerea probei scrise25.05.2023, ora 10.00
8.Afișarea rezultatului probei scrise25.05.2023, ora 16.00
9.Depunerea contestațiilor privind
rezultatele probei scrise
26.05.2023, ora 09.00-13.00
10.Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor26.05.2023, ora 16.00
11.Susținerea interviului29.05.2023, ora 10.00
12.Comunicarea rezultatelor după susținerea
interviului
29.05.2023, ora 16.00
13.Depunerea contestațiilor privind rezultatul
interviului
30.05.2023, ora 09.00-13.00
14.Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor30.05.2023, ora 15.00
15.Afișarea rezultatului final al concursului30.05.2023, ora 16.00

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier

 • Constituția României republicata
 • OUG 57/2019 – privind Codul administrativ
 • Legea 53/2003 Codul Muncii, cu completările si modificările ulterioare
 • Legea 98/2016 -privind achizițiile publice
 • Legea 100/2016 – privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor
  de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și
  concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național
  de Soluționare a Contestațiilor
 • Legea nr. 208/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016, Legea nr.
  99/2016, Legea nr. 100/2016 si Legea 101/2016.(integral)

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier

 • Titlul 1 – principii generale; Titlul II – Drepturile, libertățile si îndatoririle fundamentale;
  Titlul III – Autoritățile publice – cap. V Administrația publica
 • Partea a III a Administrația publica locala – Titlul III, Titlul IV, Titlul V – capitolele LII,
  IILIV; Titlul VII-capitolul I
 • Titlul II – Contractul individual de munca
 • Capitolul I – secțiunea a 3-a Autorități contractante; secțiunea a 4 -a Domeniu de aplicare;
  Capitolul II – Reguli generale de participare si desfășurare a procedurilor de atribuire;
  Capitolul III- Modalitati de atribuire;
 • Capitolul I – secțiunea a 3 -a , paragrafele 1 si 2; Capitolul III – secțiunile 1 si 4; Capitolul
  IV-sectiunile 1,2,3 si 5; Capitolul V – secțiunea 1.
 • Capitolul I; Capitolul III- secțiunile 1,2,3,4 si 5; Capitolul IV; capitolul V -secțiunea 1.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0246283114, la adresa de e-mail:
comana.primaria@yahoo.com, persoană de contact: Crăciun Ion, având funcția de Secretar
general.