PRIMARIA COMUNEI COMANA cu sediul in: localitatea Comana, str. Serban Cantacuzino, nr. 50, județul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant pe perioadă nedeterminata pentru funcția publica de conducere – sef birou financiar-contabil

Denumirea postului- sef birou financiar-contabil clasa I

Condiții specifice de participare la concurs:

Nivelul studiilor: studii universitare de licența absolvite cu diploma de licența sau echivalenta in studii economice

 • master in domeniul administrației publice, management sau in specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;
 • minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 28.05.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Comana

Proba de interviu:- data de 31.05.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Comana Dosarele de inscriere se depun la sediul instituției in termen de 20 de zile de la data publicării anunțului in Monitorul Oficial.

Date contact: tel.0246/283114, email: comana.primaria@yahoo.com

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului, precum și alte date necesare desfășurării concursului se afișează pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare a concursului, la secțiunea special creată în acest scop.

Bibliografia conține, în mod obligatoriu, Constituția României, republicată, titlul I și II ale părții a Vl-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Legea contabilității 82/1991 republicata cu modificările si completările ulterioare;

 • Legea 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanțele publice;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 • Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in partimoniul instituțiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările si completările ulterioare
 • HG nr. 72/2014 privind stabilirea activelor fixe la instituțiile publice;
 • Legea 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare;

Titlul I Dispoziții generale, Titlul II Raportul juridic fiscal , Titlul III Dispoziții procedural generale, Titlul V Stabilirea creanțelor fiscale, Titlul VII Colectarea creanțelor fiscale.

Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal- impozite si taxe locale Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/ managerial si controlul financiar preventiv, republicata cu modificările si completările ulterioare Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului Controlului Intern- Managerial al entităților publice;

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

Tematica:

 1. Planificarea veniturilor si cheltuielilor in instituțiile publice finanțate din venituri proprii si subvenții;
 2. Modul de Înregistrare a cheltuielilor pe clasificatia funcționala si economica a bugetului in instituțiile publice cu finanțare din venituri proprii si subvenții;
 3. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor la instituțiilor publice;
 4. Contabilitatea cheltuielilor instituțiilor publice;
 5. Planul de conturi in instituțiile publice;
 6. Inventarierea generala a patrimoniului;
 7. Fundamantarea bugetului de venituri si cheltuieli.

De asemenea, vă adresăm rugămintea de a desemna câte un reprezentant pentru a participa în cadrul comisiei de concurs și cea de soluționare a contestațiilor potrivit art. 618 alin. (5) și (6) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Cu stimă,
Primar
Enache Aurel Florian