Comuna Comana, cu sediul în Comana, Str. Șerban Cantacuzino nr. 50, jud. Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Consilier

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment implementare proiecte finanțate

din fonduri externe nerambursabile

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

 • Studii: superioare
 • Vechimea în muncă și în specialitatea studiilor absolvite: 1 an

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt.ActivităţiData și ora
1.Publicarea anunțului                             22.02.2023
2.Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Comana, cu sediul în Comana, Str. Șerban Cantacuzino nr. 50, jud. Giurgiu          Termen-limită: 08.03.2023, ora 15.00
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs                     10.03.2023, ora 15.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor13.03.2023, ora 10.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor13.03.2023, ora 12.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor14.03.2023, ora 10.00
7.Susţinerea probei scrise                     20.03.2023, ora 10.00
8.Afişarea rezultatului probei scrise21.03.2023, ora 10.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise21.03.2023, ora 12.00
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor21.03.2023, ora 15.00
11.Susţinerea interviului22.03.2023, ora 10.00
12.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului23.03.2023, ora 10.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului23.03.2023, ora 12.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor23.03.2023, ora 14.00
15.Afişarea rezultatului final al concursului23.03.2023, ora 15.00

BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant

 • Constitutia Romaniei republicata
 • OUG 57/2019 – privind Codul administrativ
 • Legea 53/2003 Codul Muncii, cu completarile si modificarile ulterioare
 • Legea 98/2016 -privind achizitiile publice
 • Legea 100/2016 – privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • Legea nr. 208/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016, Legea nr. 100/2016 si Legea 101/2016.(integral)

TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant

 • Titlul I – principii generale; Titlul II – Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale; Titlul III – Autoritatile publice – cap. V Administratia publica
 • Partea a III a Administratia publica locala – Titlul III, Titlul IV, Titlul V – capitolele I,II, III,IV; Titlul VII – capitolul I
 • Titlul II – Contractul individual de munca
 • Capitolul I – sectiunea a 3-a Autoritati contractante; sectiunea a 4 -a Domeniu de aplicare; Capitolul II – Reguli generale de participare si desfasurare a procedurilor de atribuire; Capitolul III- Modalitati de atribuire;
 • Capitolul I – sectiunea a 3 -a , paragrafele 1 si 2; Capitolul III – sectiunile 1 si 4; Capitolul IV-sectiunile 1,2,3 si 5; Capitolul V – sectiunea 1.
 • Capitolul I; Capitolul III- sectiunile 1,2,3,4 si 5; Capitolul IV; capitolul V -sectiunea 1.

            Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0246283114, la adresa de e-mail: comana.primaria@yahoo.com, persoană de contact: Craciun Ion, având funcția  de Secretar general.

Primar,

Enache Aurel Florian