În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin OMFP 2548/2009 si OMEN 4180/2013, O.U.G. 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, Ghidul Condiții Generale – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Ghidul Solicitantului AP 6/ PI lO.i/ OS 6.3 & OS 6.6, “Educație nonformală în sistem outdoor,

UAT COMUNA COMANA, jud. Giulgiu (Lider/solicitant), cu sediul în_Comuna Comana, Sat Comana, Str. Serban Cantacuzino, nr. 50, Județul Giurgiu, anunță intenția selectării a unui partener în vederea depunerii unei cereri de finanțare pe Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6 – Educație și competente, Prioritatea de investiții – lO.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare , Obiective Specifice:
O.S.6.3. – Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural / comunitățile dezavantajate socio-economic; O.S.6.6. – îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.