COMUNA COMANA cu sediul în comuna Comana, sat Comana, str. Serban Cantacuzino, nr. 361 A, județul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante, de: Coordonator Centrul de Zi, conform HG 286/23.03.2011.


REZULTATUL PROBEI SCRISE
Concursul organizat pentru ocuparea funcției de COORDONATOR CENTRUL DE ZI din cadrul Primăriei corn. Comana, județul Giurgiu 09.11.2021, ora 10.00

Având in vedere prevederile art.28 din H.G. nr.286/2011, pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunica următoarele rezultate:


REZULTATUL PROBEI DE INTERVIU Concursul organizat pentru ocuparea funcției COORDONATOR CENTRUL DE ZI din
cadrul Primăriei comunei Comana, județul Giurgiu post temporar vacant

Având in vedere prevederile art.3O alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici,/ contractualilor comisia de concurs comunica următoarele rezultate ale probei orale:


PROCES-VERBAL
încheiat astazi, 10.11.2021 cu ocazia încheierii desfășurării concursului pentru ocuparea postului de Coordonator Centrul de Zi, post in regim contractual temporar vacant.