Emiterea certificatului de urbanism

Acte necesare:

 • cerere tip (model cerere emitere CU / model cerere prelungire CU);
 • plan de situatie 1:500; 1:2000;
 • copie a actului de proprietate asupra terenului (titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, etc.);
 • extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi (nu mai vechi de 30 zile);
 • dovada platii taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

Emiterea autorizatiei de construire

Acte necesare:

 • cerere tip (model cerere emitere AC / model cerere prelungire AC);
 • copie certificata a actului de proprietate asupra terenului;
 • extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi(nu mai vechi de 30 zile);
 • copie certificat urbanism;
 • documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, inclusiv referatele de verificare (doua exemplare);
 • dovada platii taxei de emitere a autorizatiei de construire;
 • dovada achitarii taxelor legale la filiera OAR si de luare in evidenta a proiectului pentru autorizare;
 • avizele si acordurile legale necesare, planurile anexe vizate de catre emitent, nominalizate in certificatul de urbanism;
 • deviz estimativ al lucrarii;
 • lista cu semnaturile proiectantilor;
 • referate de verificare;
 • memoriu de arhitectura;
 • memoriu de rezistenta;
 • memoriu tehnic de instalatii;

Emiterea Autorizatiei de desfintare

Acte necesare:

 • cerere tip;
 • certificatul de urbanism (copie);
 • copie certificata a actului de proprietate asupra imobilului;
 • extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi(nu mai vechi de 30 zile);
 • certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (copie);
 • avizele si acordurile pbtinute de solicitant, stabilite prin certificatul de urbanism (copie);
 • memoriu justificativ;
 • lista semnaturi proiectanti;
 • fotografii color a tuturor fatadelor constructiei ce se desfiinteaza;
 • dovada platii taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare (copie);
 • planuri de incadrare in zona 1:200, 1:1000;
 • releveul constructiei ce urmeaza a fi desfiintata (scara 1:50 sau 1:100);
 • planuri fatade;
 • plan niveluri;
 • plan acoperis;

Eliberarea procesului verbal de receptie a lucrarii

Acte necesare:

 • cerere;
 • copie autorizatie construire;
 • memoriu tehnic de terminare a lucrarilor, semnat si stampilat de arhitect (se mentioneaza suprafetele); copie anunt incepere a lucrarilor;
 • copie balanta de verificare (personae juridice);
 • fotografii situatie existenta;
 • planuri fatade vizate spre neschimbare;