1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante:

Comuna Comana, sat Comana, judetul Giurgiu, Str. Serban Cantacuzino, nr. 50, Cod postal 087055, Telefon/fax +40 246/283114

Cod fiscal: 5755124

e-mail: comana.primaria@yahoo.com                

2.   Denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire:

Compartimentul Achiziții Publice, din cadrul Primăriei Comana, cu sediul în Str. Serban Cantacuzino, nr. 50, sat Comana, comuna Comana, județul Giurgiu, Cod poștal 087055, Telefon/fax +40 246/283114.

e-mail: comana.primaria@yahoo.com

Documentația de atribuire, pe suport hârtie și/sau în format electronic este pusă, cu titlu gratuit, la dispoziția ofertanților care au înaintat o solicitare în acest sens.

  • a) Locul execuţiei lucrărilor/prestării serviciilor :

Comuna Comana – satele Gradistea si Comana

b) Obiectul concesionării; natura şi dimensiunea lucrarilor/prestarilor

Serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, în baza H.G.  nr. 209/2019, reprezentând ansamblul activităților și operațiunilor desfășurate de către concesionar pentru sau în legătură cu activitatea de distribuție a gazelor naturale în perimetrul concesiunii, respectiv U.A.T. Comana, județul Giurgiu, inclusiv serviciile de proiectare tehnică, documentații pentru obținerea autorizației de construcții, construcția, exploatarea și dezvoltarea sistemului de distribuție a gazelor naturale și utilizarea acestora, conform precizărilor din caietul de sarcini. Temeiul legal: art. 8 din H.G. nr. 209/2019.

     c) Termenul de finalizare sau durata contractului

         49 de ani.

4.  a) Termenul de depunere a ofertelor

16.12.2021, orele 14.00.

    b) Adresa la care trebuie transmise ofertele:

Comana, cu sediul în Str. Serban Cantacuzino, nr. 50, sat Comana, comuna Comana, județul Giurgiu

    c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:

        Română

   d) Data, ora şi locul deschiderii ofertelor:

17.12.2021, ora 11.00. Sediul Primăriei Comana, cu sediul în Str. Serban Cantacuzino, nr. 50, sat Comana, comuna Comana, județul Giurgiu

5. Condiţiile personale, tehnice şi financiare pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii:

Conform documentației de atribuire.

6. Criterii utilizate la atribuirea contractului:

Conform documentației de atribuire.

7. După caz, procentajul minim din lucrări care trebuie acordat părţilor terţe

Conform documentației de atribuire.

8. Data trimiterii spre publicare a anunţului de participare

28.10.2021

9. Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor şi, după caz, de mediere. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail ale biroului de la care se pot obţine aceste informaţii:

Tribunalul Giurgiu Str. Episcopiei nr. 13, Judetul Giurgiu, Cod postal 080015

Telefon: 0246 / 21 27 25; 21 54 41

Fax: 0246 / 21 74 92
E-mail: tr-giurgiu-info@just.ro