ORDIN

privind constituirea a trei comisii pentru constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase (secetă pedologică) în comunele Adunații Copăceni (completare), Comana (completare), Daia, Frățești, Gogoșari, Gostinari, Greaca, Izvoarele, Prundu, Putineiu (completare), Slobozia, Stănești (completare) și Vărăști (completare), județul Giurgiu.

PREFECTUL JUDEȚULUI GIURGIU,

Având în vedere:

 • prevederile art. 18. alin (1) din Ordinul nr 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice. modificat prin Ordinul nr 120/68/2020 pentru modificarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedoloqice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020;
 • referatul nr. 13635/28.07.2020 întocmit de Serviciul afaceri europene, dezvoltare economică și monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, relații publice și secretariat,

în temeiul art. 275 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, emite prezentul

ORDIN:

Art. 1. – Pe data prezentului ordin se constituie trei comisii pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse la culturile agricole ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase (secetă pedologică) în localitățile Adunații Copăceni (completare), Comana (completare), Daia, Frățești, Gogoșari, Gostinari, Greaca, Izvoarele, Prundu, Putineiu (completare), Slobozia, Stănești (completare) și Vărăști (completare), județul Giurgiu, formate din:

Comisia 1

 • doamna Cristescu Rodica și doamna Matei Angelica – Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu;
 • domnul Zanfir Ion, referent superior – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Giurgiu;
 • reprezentantul primăriei comunei Adunații Copăceni, Daia, Frățești și Comana după caz.

Comisia 2

 • doamna Chelu Elena – Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu;
 • domnul Chelu Eugen, consilier superior/înlocuitor domnul Cojocaru Victor Petru – consilier asistent – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Giurgiu;
 • reprezentantul primăriei comunei Gogoșari, Izvoarele, Putineiu, Slobozia și Stănești, după caz.

Comisia 3

 • domnul Barbu Constantin – Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu;
 • domnul Alexandru Florin, referent superior/înlocuitor domnul Stanimir loan, consilier superior – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Giurgiu;
 • reprezentantul primăriei comunei Gostinari, Greaca. Prundu și Vărăști, după caz.

Art. 2. Comisia 1 se va deplasa în localitățile Adunații Copăceni, Daia. Frățești și Comana, comisia 2 se va deplasa în localitățile Gogoșari. Izvoarele, Putineiu, Slobozia și Stănești, iar comisia 3 se va deplasa localitățile Gostinari, Greaca, Prundu și Vărăști.

Art. 3. Comisiile pentru constatarea și evaluarea pagubelor își va desfășura activitatea începând cu data de 29.07.2020.

Art. 4. Secretariatul comisiei este asigurat de către reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județeană Giurgiu.

Art. 5. – Constatarea și evaluarea pagubelor se face în prezența fermierului sau a reprezentantului acestuia.

Art. 6. Comisiile pentru constatarea și evaluarea pagubelor produse la culturile agricole ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase (secetă pedologică) în localitățile Adunații Copăceni, Comana. Daia, Frățești, Gogoșari. Gostinari, Greaca, Izvoarele. Prundu, Putineiu, Slobozia, Stănești și Vărăști, județul Giurgiu întocmesc procesele – verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3 din Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice aprobat prin Ordinul nr 97/63/2020 și modificat prin Ordinul nr. 120/68/2020, prin validarea și centralizarea datelor conținute în rapoartele operative întocmite la nivelul comitetelor locale pentru situații de urgență și evaluarea acestora.

Art. 7. – Membrii comisiilor își asumă procesele – verbale prin semnătură

Art. 8. Comitetele locale pentru situații de urgență Adunații Copăceni, Comana, Daia. Frățești, Gogoșari. Gostinari, Greaca. Izvoarele. Prundu. Putineiu, Slobozia, Stănești și Vărăști vor înregistra procesele – verbale pentru constatarea și evaluarea pagubelor la culturile agricole și le vor înainta Comitetului județean pentru situații de urgență Giurgiu.

Art. 9. Comitetul județean pentru situații de urgență Giurgiu înaintează procesele – verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole către Grupul de suport tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, pentru întocmirea raportului de sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4 la regulamentul aprobat prin Ordinul nr 97/63/2020 și modificat prin Ordinul nr. 120/68/2020.

Art. 10. Raportul de sinteză se întocmește până cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, pentru cultunle înființate în primăvară.

Art. 11. Reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județeană Giurgiu din cadrul comisiei pentru constatarea și evaluarea pagubelor vor întocmi un raport centralizator privind calamitățile generate de seceta pedologică, conform Anexei nr. 5 la regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 97/63/2020 și modificat prin Ordinul nr. 120/68/2020, pe care îl vor transmite către Centrul operativ pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. rt. 12. – Compartimentul financiar – contabilitate va disemina prezentul ordin persoanelor interesate, iar serviciul afaceri europene, dezvoltare economică, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, relații publice și secretariat va urmări ducerea acestuia la îndeplinire.