Proces-verbal încheiat astazi, 11.04.2024 cu ocazia încheierii desfășurării concursului pentru ocuparea postului de EXPERT LOCAL RROM, post in regim contractual vacant, perioada nedeterminata,

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 privind aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, s-a organizat si desfasurat la sediul unitatii, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de EXPERT LOCAL RROM din cadrul Primăriei comunei Comana, județul Giurgiu.

Concursul s-a desfasurat in mai multe etape, astfel:

  • publicarea postului in data de 15.03.2024, conform temeiului legal H.G. nr. 1336/28.10.2022;
  • primirea si selecția dosarelor candidatilor -etapa încheiata la data de 29.03.2024, orele 15 si respectiv 02.04.2024, orele 10,00;
  • afișarea rezultatelor selecției dosarelor a avut loc la data de 03.04.2024, ora 10.00
  • proba scrisa – susținuta in data de 08.04.2024, orele 10,00, rezultate afișate in data de 08.04.2024, orele 14,00;
  • proba de interviu- susținuta in data de 10.04.2024, rezultatele afișate in data de 10.04.2024, orele 13,00;
  • afișarea rezultatelor finale ale concursului in data de 11.04.2024, orele 16.00.

Pentru concursul organizat s-au depus doua dosare de concurs, acestea îndeplinind condițiile legale pentru participare , fiind admise in urma selecției de către comisia de concurs.

In data de 08.04.2024, orele 10.00, s-a desfasurat proba scrisa a concursului, constând in 5 întrebări puse din bibliografie conf. art. 38, alin. (l)-( 15) fiind notate intre 15 si 30 puncte maxim , iar timpul de lucru pentru proba scrisa a fost pana la 3 ore.

In urma corectării lucrării scrise candidatii au obtinut punctajul necesar participării la proba a doua de concurs.

In data de 10.04.2024, orele 10.00, s-a desfasurat proba de interviu.

Pe tot parcursul desfășurării concursului , nu s-au înregistrat incidente, nu a existat vreo sesizare din partea candidatului sau a membrilor comisiei.

REZULTATELE FINALE OBȚINUTE

Nr.
crt.
Numele si prenumele
candidatilor
Proba scrisa
(nota)
Proba
interviu
(nota)
Nota finalaRezultatul Concursului
1.CALOTA MARIA –
ROXANA
8,308,438,36ADMIS
2.SOAVA LAVINIA
LACRAMIOARA
5,906,005,95RESPINS

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte- Andrei Alexandra- Presedinte
Membrii:- Ghitoiu Ioana – membru.
Georgescu Ioana- Ancuta -membru.