Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs constituita prin Dispoziția Primarului comunei Comana, județul Giurgiu, nr. 59/29.03.2022 pentru concursul organizat de Primaria Comunei Comana, județul Giurgiu, in data de 20.04.2022, orele 10.00, in vederea ocupării funcției de Administrator in cadrul Centrului de Zi, post contractual vacant, perioada nedeterminata , s- a întrunit pentru a comunica rezultatele obținute de candidatii inscrisi la concurs .

Având in vedere prevederile art. 18 alin. (1) si următoarele aliniate din Regulamentul- cadru, privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificările si completările ulterioare ;

Comisia de concurs constituita comunica următoarele rezultate ale probei scrise obținute de către candidatii inscrisi la concursul organizat de către Primaria comunei Comana, județul Giurgiu pentru funcția de ADMINISTRATOR in cadrul Centrului de Zi al Comunei Comana, județul Giurgiu:

Nr. crt.Numele si prenumele candidatuluiFuncția publicaPunctajul probei scriseNota obtinutaRezultatul probei scrise
1.LULEA LIVIA- MARIANAADMINISTRATOR CENTRUL DE ZI88,668,66ADMIS
2.MILITARU NICOLETA- MADALINAADMINISTRATOR CENTRUL DE ZI37,003,70RESPINS

Candidatii declarati admiși vor susține proba de interviu in data de 21.04.2022, ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Comana, județul Giurgiu.

Candidatii nemulțumiți pot face contestație, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul autoritarii sau instititiei publice organizatoare a concursului, sub sancțiunea decăderii din acest drept, coform art.31 din H.G. nr. 286/2011, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor si a criteriilor de promovare in grade sau trepe profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.