In conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011- pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificat si comletat, s-a organizat si desfasurat la sediul unitatii, concurs pentru ocuparea unui post vacant de ADMINISTRATOR CENTRUL DE ZI, din cadrul Primăriei comunei Comana, județul Giurgiu.

Concursul s-a desfasurat in mai multe etape, astfel:

-publicarea postului in data de 29.03.2022, conform temeiului legal H.G. nr. 286/2011;

  • primirea si selecția dosarelor candidatilor -etapa încheiata la data de 13.04.2022;
  • proba scrisa – susținuta in data de 20.04.2022, rezultate afișate in data de 20.04.2022, orele 16,00;
  • proba de interviu- susținuta in data de 21.04.2022, rezultatele afișate in data de 21.04.2022, orele 15,00;
  • afișarea rezultatelor finale ale concursului in data de 21.04.2022, orele 16.00.

Pentru concursul organizat s-au depus doua dosare de concurs, acestea îndeplinind condițiile legale pentru participare , fiind admise in urma selecției de către comisia de concurs.

In data de 20.04.2022, orele 10.00, s-a desfasurat proba scrisa a concursului, constând in 5 întrebări puse din bibliografie conf. art. 21, alin. (1), (2) si (3), fiecare întrebare fiind notata cu maxim 20 puncte, iar timpul de lucru pentru proba scrisa a fost pana la 3 ore.

In urma corectării lucrărilor candidata LULEA LIVIA MARIANA a obtinut punctajele necesare participării la proba a doua de concurs, iar cealalta candidata MILITARU NICOLETA- MADALINA nu a obtinut punctajul necesar participării la cea de-a doua proba.

In data de 21.04.2022, orele 10.00, s-a desfasurat proba de interviu .

Pe tot parcursul desfășurării concursului , nu s-au înregistrat incidente, nu au existat sesizări din partea candidatilor sau membrilor comisiei.

REZULTATELE FINALE OBȚINUTE

Nr. crt.Numele si prenumele candidatilorProba scrisa (nota)Interviu (nota)Nota finalaRezultatul Concursului
1.LULEA LIVIA­MARIANA8.869,309.08ADMIS
2.MILITARU NICOLETA- MADALINA3,703,70RESPINS