Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs constituita prin Dispoziția Primarului
comunei Comana, județul Giurgiu, nr. 45/22.02.2023 pentru concursul organizat de Primaria
Comunei Comana, județul Giurgiu, in data de 20.03.2023, orele 10.00, in vederea ocupării funcției
de Consilier in cadrul Compartimentului Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Europene
Nerambursabile, post contractual vacant, perioada determinata , s-a întrunit pentru a comunica
rezultatele obținute in urma susținerii interviului de candidatii inscrisi la concurs .

Având in vedere prevederile art.41 alin. (1), (2), lit.a), b), c), d), f), alin. (3),(5)-( 10) din
Regulamentul- cadru, privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 1336/28.10.2022;

Comisia de concurs constituita comunica următoarele rezultate obținute in urma
susținerii interviului din data de 22.03.2023, orele 10.00, de către candidatii inscrisi la concursul
organizat de Primaria comunei Comana, județul Giurgiu pentru funcția de CONSILIER in cadrul
Compartimentului Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Europene Nerambursabile din
cadrul Primăriei Comunei Comana, județul Giurgiu:

Nr. evidenta a candidatului
înscris
Punctaj proba interviuRezultatul probei interviu
2130/07.03.202362,00ADMIS

Contestația cu privire la rezultatul interviului se poate depune pana la data de 23.03.2023.
orele 12,00 la Registratura Primăriei comunei Comana, din localitatea Comana, str. Șerban
Cantacuzino, nr. 50, județul Giurgiu.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal de afisaj, astazi data de 23.03.2023,
orele 10,00 la sediul Primăriei comunei Comana, județul Giurgiu.