Orice proprietar al unui imobil situat in comuna Comana, compus din clădire si/sau teren, are obligația legala de a-l înscrie in registrul Agricol al localității, in termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate.

1. Acte necesare înscrierii unui imobil in registrul agricol

Persoane fizice

 • cerere tip;
 • copie act proprietate imobil;
 • copie cadastru si încheiere intabulare imobil in CF;
 • copie act identitate (BI/CI) proprietar;
 • procura împuternicit (după caz);
 • copie act identitate (BI/CI) împuternicit (după caz);
 • copii ale actelor de identitate (certificate de naștere pentru copiii sub 14 ani) ale tuturor membrilor gospodăriei;

Persoane juridice

 • cerere tip;
 • copie certificat înmatriculare Registrul Comerțului;
 • copie CIF;
 • copie act proprietate imobil;
 • copie cadastru si încheiere de intabulare a imobilului in CF;
 • delegație împuternicit;
 • copie act identitate (BI/CI) împuternicit;

2. Acte necesare elibirarii adeverinței in vederea stabilirii domiciliului/resedintei in comuna Comana
Pentru proprietarii de imobile situate in localitate

 • cerere;
 • referat vizat de către serviciul de taxe si impozite (poate fi ridicat de la sediul acestuia);
 • taxa eliberare adeverințaPentru persoanele care nu dețin in proprietate imobile pe raza localității
 • cerere tip, co ipletata de către proprietarul imobilului unde urmeza a fi luati in spațiu;
 • copie contra t inchiriere/comodat;
 • copie act ide -titate (BI/CI) al persoanei ce urmeaza a-si stabili domiciliul/resedinta in localitate;
 • referat vizat :e serviciul taxe si impozite locale (poate fi ridicat de la sediul
 • acestuia);

3. Constatarea dreptului de proprietate privata pentru un imobil aflat in intravilan, prin emiterea ordinului prefectului

In conformitate cu prevederile art. 23 si 36 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificările si completările ulterioare, persoanele care la data de 01.01.1990 dețineau in proprietate un imobil compus din casa si teren intravilan, pentru care nu poseda act de proprietate (contract de vanzare-cumparare, titlu de proprietate eliberat in condițiile legii 18/1991, etc), pot solicita emiterea Ordinului Prefectului, pentru constatarea dreptului de proprietate asupra imobilului in cauza.

Proprietarii imobilului in cauza, la data de 01.01.1990 sau, după caz, moștenitorii acestora, vor depune un dosar care va conține:

 • cerere pentru constatarea dreptului de proprietate;
 • copii acte stare civila (BI/CI) solicitant;
 • copie certificat moștenitor (după caz);schița cadastrala a imobilului, executata de un expert autorizat;
 • extras Registrul posesorilor 1990 si Registrul agricol 1986-1990 (se obțin de la primărie);
 • declarația vecinilor ca nu exista litigii referitoare la întinderea dreptului de proprietate;
 • declarație a solicitantului, data in fata secretarului comunei, din care sa reiasa ca este de acord cu suprafața găsită la măsurători si ca suprafața solicitata nu a mai fost reconstituita;
 • extras din planul cadastral al intravilanului unde se afla imobilul solicitat (se obține de la primărie);
 • istoric de rol fiscal, din care sa reiasa adresa actuala a imobilului pentru care se solicita emiterea Ordinului Prefectului;
 • Ordinul Prefectului va fi emis pe numele solicitantului, nu al defunctilor.

4. Acte necesare pentru obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresa

 • Cerere
 • Act de identitate (copie)
 • Act de proprietate (copie)
 • Plan de încadrare în zona
 • Documentație cadastrala (copie)
 • Extras de carte funciara pentru informare actualizat
 • Dovada achitării taxei

5. Acte necesare pentru obținere număr poștal (imobile neintabulate)

 • Cerere
 • Act de identitate (copie)
 • Plan de încadrare în zona
 • Certificat de urbanism + Autorizația deconstruire
 • Act de proprietate/Contract de închiriere/ dare in folosința / Contract de concesiune-după caz, (copie)
 • Dovada achitării taxei

6. Acte necesare pentru atribuire număr poștal (imobile intabula

 • Cerere
 • Act de identitate (copie)
 • Act de proprietate (copie)
 • Plan de încadrare în zona
 • Plan de situație pe suport topografic vizat OCPI, inventarul de coordonate
 • Extras de carte funciara pentru informare actualizat
 • Dovada achitării taxei de adeverință (Biroul Impozite și Taxe Locale
 • 2 lei în regim normal
 • Dovada achitării taxei pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală și adresă

7. Acte necesare pentru rezervare număr poștal (imobile neintabulate)

 • Cerere
 • Act de identitate (copie)
 • Plan de încadrare în zona
 • Plan de situație pe suport topografic, inventarul de coordonate
 • Certificat de urbanism + Autorizația deconstruire
 • Act de proprietate/Contract de închiriere/ dare in folosința / Contract de concesiune-după caz, (copie)
 • Dovada achitării taxei pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală și adresă
 • (Biroul Impozite și Taxe Locale

8. Acte necesare pentru obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

 • Cerere
 • Act de identitate (copie)
 • Act de proprietate (copie)
 • Adeverință din registrul agricol
 • Dovada achitării taxe; de adeverință (Biroul Impozite și Taxe Locale)
 • 2 lei în regim normal
 • Dovada achitării taxei pentru eliberare certificat de nomenclatură stradală și adresă (Biroul Impozite și taxe)