PROCES-VERBAL încheiat astazi 20.03.2023

Astăzi, data de mai sus, Comisia de concurs constituita prin Dispoziția Primarului
comunei Comana, județul Giurgiu, nr. 45/22.02.2023 pentru concursul organizat de Primaria
Comunei Comana, județul Giurgiu, in data de 20.03.2023, orele 10.00, in vederea ocupării funcției
de Consilier in cadrul Compartimentului Implementare Proiecte Finanțate din Fonduri Europene
Nerambursabile, post contractual vacant, perioada determinata , s-a întrunit pentru a comunica
rezultatele obținute de candidatii inscrisi la concurs .

Având in vedere prevederile art.32 alin. (1) si următoarele aliniate din Regulamentul-
cadru, privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar
plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 1336/28.10.2022;

Comisia de concurs constituita comunica următoarele rezultate ale probei scrise
obținute de către candidatii inscrisi la concursul organizat de către Primaria comunei Comana.
județul Giurgiu pentru funcția de CONSILIER in cadrul Compartimentului Implementare
Proiecte Finanțate din Fonduri Europene Nerambursabile din cadrul Primăriei Comunei
Comana, județul Giurgiu:

Nr. evidenta a candidatului
înscris
Punctaj proba scrisaRezultatul probei scrise
2130/07.03.202373.00ADMIS

Candidatii declarati admiși vor susține proba de interviu in data de 22.03.2022, ora 10,00
la sediul Primăriei comunei Comana, județul Giurgiu.

Contestația cu privire la rezultatul probei scrise se poate depune pana la data de
21.03.2023, orele 12,00 la registratura primariaei comunei Comana, str. Șerban Cantacuzino, nr.
50, județul Giurgiu.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul process-verbal de afisaj, astazi data de
21.03.2023, ora 10,00 la sediul Primăriei comunei Comana, județul Giurgiu.