I. INREGISTRAREA NASTERII

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

 • 30 de zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă
 • 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
 • 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile;
 • 30 de zile pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.

Documente necesare:

 • certificatul medical constatator al naşterii, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi fotocopie, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public;
 • declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei.

II. INREGISTRAREA CASATORIEI

Declaraţia de căsătorie, se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei şi se publică în ziua în care a fost primită, prin afişare, în extras, în condiţiile legii.

Documente necesare:

 • documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie;
 • certificatul de naştere, în original şi în copie;
 • certificatul medical privind starea sănătăţii, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
 • Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul).

Aceste acte pot fi:
a) certificatul de deces al fostului soţ, în original şi copie xerox;
b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox;
c) certificate de divort, in original si copie
d) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.


III. INREGISTRAREA DECESULUI

Acte necesare:

 • certificatul constatator de deces;
 • act de identitate original(BI/CI) al persoanei decedate;
 • certificatul de naştere şi căsătorie;
 • livretul militar pentru bărbaţii care nu au împlinit vârsta de 50 de ani;
 • la înregistrarea decesului se va prezenta o rudă de gradul I (soţ, soţie, părinţi, copii), cu buletinul de identitate;
 • înregistrarea deceselor care au o cauză naturală se face în termen de 3 zile, iar decesele care au o cauză violentă în termen de 24 de ore, cu avizul parchetului de pe langa Judecatoria Giurgiu.